Raport bieżący nr 3/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

14-03-2017 18:50

Raport bieżący nr 3/2017

Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu przez Spółkę zamiaru ustanowienia publicznego programu emisji obligacji i podjęciu w związku z tym w dniu 27 lutego 2017 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji do kwoty 300.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, przeprowadzanej po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Prospekt emisyjny obligacji wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2017 r. Spółka planuje wprowadzić obligacje emitowane na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.