Raport bieżący nr 15/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

12-06-2017 18:54

Raport bieżący nr 15/2017

Podsumowanie oferty obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017, Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii E („Obligacje”), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 r. („Prospekt”), wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Obligacji Serii E:

1) Okres subskrypcji: 8-9 czerwca 2017 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 12 czerwca 2017 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000.000
4) Średnia stopa redukcji: 60%
5) Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.470.476
6) Liczba przydzielonych Obligacji: 1.000.000
7) Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu
8) Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 862
9) Liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 862
10) Nazwy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn Obligacji i ceny emisyjnej 100.001.130,77

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).