Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

02-05-2018 16:37

Raport bieżący nr 15/2018

Podsumowanie oferty obligacji serii H

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii H („Obligacje”), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 r. („Prospekt”), wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Obligacji Serii H: 

1)Okres subskrypcji: 25 – 30 kwietnia 2018 r.

2)Data przydziału papierów wartościowych: 2 maja 2018 r.

3)Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500.000

4)Średnia stopa redukcji: 17,84 % (dla zapisów złożonych 27 -30 kwietnia 2018 r.)

5)Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 520 685

6)Liczba przydzielonych Obligacji: 500.000

7)Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: od 100,00 PLN do 100,06 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu

8)Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 322

9)Liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 322

10) Nazwy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn Obligacji i ceny emisyjnej: 50.004.302,00 PLN

12) Sposób opłacenia objętych obligacje: obligacje zostały opłacone gotówką.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).