Raport bieżący nr 14/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

25-01-2018 17:34

Raport bieżący nr 2/2018

Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z II Programem emisji obligacji publicznych („Program”) objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 roku. 

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych trzy emisje obligacji obejmujących:

  • 1.000.000 sztuk obligacji serii E na łączną wartość nominalną 100 mln PLN;
  • 1.250.000 sztuk obligacji serii F na łączną wartość nominalną 125 mln PLN;
  • 750 000 sztuk obligacji serii G na łączną wartość nominalną 75 mln PLN;

wyniosły 3 422 600,09 PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

i. koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 278 945,46 PLN
ii. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji –  2 100 031,58 PLN,
iii. koszty promocji ofert obligacji – 43 623,05 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 1,14 PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu Emisji obligacji publicznych Echo Investment S.A.  zarówno rachunkowo jak i podatkowo stanowią koszty i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach.

Podstawa prawna: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).