Raport bieżący nr 25/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

11-06-2018 13:11

Raport bieżący nr 25/2018

Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. jego spółka zależna Echo Prime Assets B.V. („Spółka”) otrzymała informację o propozycji sprzedaży 10.000.000 akcji („Akcje”) Echo Polska Properties N.V. („EPP”) z przewidywaną datą rozliczenia sprzedaży Akcji (w tym otrzymaniem ceny za Akcje) nie później niż do dnia 13 czerwca 2018 r. oraz potwierdziła warunki sprzedaży Akcji. Cena sprzedaży Akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 11.504.000 EUR.

W związku ze sprzedażą Akcji, pozostałe 22.574.354 akcji EPP posiadane przez Spółkę będą dalej klasyfikowane przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne