Raport bieżący nr 26/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

21-07-2017 11:05

Raport bieżący nr 26/2017

Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 791/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii E spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).