Raport bieżący nr 27/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

27-07-2017 13:09

Raport bieżący nr 27/2017

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 809/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. postanowił:

1/ wprowadzić z dniem 28 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii E spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00217”;

2/  notować obligacje, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0721”.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).