Raport bieżący nr 28/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

17-08-2017 10:21

Raport bieżący nr 28/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd spółki Echo Investment S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2017 na dzień 27/09/2017 r., zostanie opublikowany w dniu 11 września 2017 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)