Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-02-2018 11:51

Raport bieżący nr 4/2018

Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że:

- w styczniu 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 91 mieszkań;
- w styczniu 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 60 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne