Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

03-11-2017 20:38

Raport bieżący nr 59/2017

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych