Raport bieżący nr 61/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

22-11-2017 11:34

Raport bieżący nr 61/2017

Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 22 listopada 2017 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Spółki, której dokonano uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 16 października 2017 r.

Tekst jednolity Statutu uwzględniającego zmiany stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 100 ust. 4 w zw. z 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).