Raport bieżący nr 8/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

26-04-2017 11:59

Raport bieżący nr 8/2017

Podjęcie przez Zarząd Echo Investment uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada, iż:

i. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości równej dywidendzie zaliczkowej;
ii. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2017 na poziomie 0,5 PLN na jedną akcję;
iii. Zarząd, za rok 2018 i za kolejne lata, zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Przy rekomendacji wypłaty dywidendy, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną kondycję finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz strategię rozwoju.

W szczególności Zarząd Spółki w swoich corocznych rekomendacjach dotyczących wypłaty dywidendy będzie brał pod uwagę:

i. bezpieczny i najbardziej efektywny poziom zarządzania zadłużeniem i płynnością  w Grupie Kapitałowej;  
ii. realizację planów inwestycyjnych na rynku deweloperskim wynikających ze strategii rozwoju, w szczególności w zakresie zakupu gruntów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne