Raport bieżący nr 8/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-04-2018 08:47

Raport bieżący nr 8/2018

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w I kwartale 2018 r.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w I kwartale 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 348 mieszkań (w porównaniu do 257 mieszkań sprzedanych w I kwartale 2017 r.);

- w I kwartale 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 108 umów ostatecznych (w porównaniu do 95 umów ostatecznych zawartych w I kwartale 2017 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.