Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
25.06.2019
Raport bieżący nr 23/2019
Raport bieżący nr 23/2019

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018

Zarząd Echo Investment S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018.

 

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2018

 1.  

1. Podział zysku

 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
    1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2018 w wysokości 42 431 650,15 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 15/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);
    2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 163 913 640,85 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście sześćset czterdzieści tysięcy i 85/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);
    3. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2018 roku (Zaliczka Dywidendowa);
    4. Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.

2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem