Raport bieżący nr 10/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

17-04-2018 08:18

Raport bieżący nr 10/2018

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta („Prospekt”).

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji spółki Echo Investment S.A. emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 zł.

Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.echo.com.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, którym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) w dniu 17 kwietnia 2018 r.