Raport bieżący nr 13/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

25-04-2018 16:32

Raport bieżący nr 13/2018

Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25 kwietnia 2018 roku. 

Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: §38 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.