Raport bieżący nr 17/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

18-05-2018 15:37

Raport bieżący nr 17/2018

Rejestracja obligacji serii H w KDPW

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych nr 308/2018 z dnia 18 maja 2018 r. dot. rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 kwietnia 2018 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 r., oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLECHPS00266. Data rejestracji została wyznaczona na: 22 maja 2018 r.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.