Raport bieżący nr 21/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

30-05-2018 23:41

Raport bieżący nr 21/2018

Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 553/2018 z dnia 30 maja 2018 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.