Raport bieżący nr 22/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

01-06-2018 14:42

Raport bieżący nr 22/2018

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr  560/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. postanowił:

1/ wprowadzić z dniem 4 czerwca 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii H spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00266”;

2/  notować obligacje, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0522”.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.