Raport bieżący nr 26 /2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

14-06-2018 16:47

Raport bieżący nr 26 /2018

Sprzedaż akcji EPP N.V.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. jego spółka zależna Echo Prime Assets B.V. („Spółka”) otrzymała informację o propozycji sprzedaży 7.309.454 akcji („Akcje”) EPP N.V. („EPP”) z przewidywaną datą rozliczenia sprzedaży Akcji (w tym otrzymaniem ceny za Akcje) nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r. oraz potwierdziła warunki sprzedaży Akcji. Cena sprzedaży Akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 8.408.000 EUR.

W związku ze sprzedażą Akcji, pozostałe 15.264.900 akcji EPP posiadane przez Spółkę będą dalej klasyfikowane przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne