Dywidenda i prognozy finansowe - Echo Investment

English

Dywidenda i prognozy finansowe

Polityka dywidendowa

Zarząd Echo Investment S.A. 26 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej. Spółka chce dawać akcjonariuszom zwrot zainwestowanego kapitału w postaci wzrostu wartości akcji, ale i wypłacanych regularnie dywidend. Założenia przyjętej polityki dywidendowej:

-    z zysku za 2016 r. Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości zadeklarowanej 23 listopada 2016 r. zaliczki dywidendowej – 0,85 PLN na jedną akcję.
-    z zysku za 2017 r. Zarząd zarekomenduje wypłatę 0,5 PLN na jedną akcję.
-    z zysku za 2018 r. i kolejne lata Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Przy rekomendacji wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną kondycję finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz strategię rozwoju, a w szczególności:

-    bezpieczny i najbardziej efektywny poziom zarządzania zadłużeniem i płynnością w Grupie; 
-    plany inwestycyjne wynikające ze strategii rozwoju - w szczególności zakupy gruntów.

Dywidendy uchwalone i wypłacone

Dzień wypłaty Dzień ustalenia prawa Całkowita kwota Kwota 
na 1 akcję
Opis
10.02.2016 3.02.2016 297 137 219 PLN 0,72 PLN Pierwsza transza zaliczki dywidendowej z zysku
za 2015 rok
22.04.2016 3.02.2016 293 010 313,2 PLN 0,71 PLN Druga transza zaliczki dywidendowej z zysku
za 2015 rok
8.07.2016 5.07.2016 1 584 731 834,88 PLN 3,84 PLN Pozostała część dywidendy z zysku za 2015 rok (różnica między dywidendą uchwaloną przez ZWA
z 28.06.2016 roku, a wypłaconą wcześniej zaliczką 
29.12.2016 22.12.2016 284 756 501,6 PLN 0,69 PLN Pierwsza transza zaliczki dywidendowej z zysku
za 2016 rok
26.06.2017 22.12.2016 66 030 493,12 PLN 0,16 PLN Pozostała do wypłaty zaliczka dywidendowa z zysku za 2016 rok
21.07.2017 05.07.2017 206 345 291 PLN 0,5 PLN Dywidenda specjalna związana ze sprzedażą części pakietu akcji spółki Echo Polska Properties


Spółka nie przekazywała prognoz finansowych.