Publiczna emisja obligacji - Echo Investment

English

Publiczna emisja obligacji

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta Publiczna”) na terytorium Polski do 2.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda („Obligacje”) spółki Echo Investment S.A. („Spółka”), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Kielcach, emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji denominowanych w złotych polskich do kwoty 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) („Program Emisji”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 2.000.000 Obligacji do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

W dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) sporządzony przez Spółkę w związku z Ofertą Publiczną Obligacji w ramach Programu Emisji oraz ich Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii Obligacji zawierające Szczegółowe Warunki Emisji Danej Serii Obligacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.echo.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia wszystkich Obligacji objętych Programem Emisji. Prospekt w formie drukowanej będzie dostępny we wskazanych punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacje.

Pełne informacje na temat Oferty Publicznej Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie łącznego zestawienia Prospektu, ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, wraz z Ostatecznymi Warunkami Oferty Danej Serii Obligacji zawierającymi Szczegółowe Warunki Emisji Danej Serii Obligacji.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Oferta publiczna obligacji Echo Investment

Zapraszamy do zakupu obligacji spółki Echo Investment.

Oferta publiczna obejmie emisję obligacji na kwotę 200 mln PLN z przeznaczeniem do inwestorów indywidualnych. Obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda będą oprocentowane na bazie zmiennej lub stałej stopy procentowej powiększonej o marżę.

Prospekt emisyjny

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii A

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii B

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii C

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii D

Rozwiń

Punkty obsługujące sprzedaż obligacji

Rozwiń

Dla mediów

Rozwiń

Poświadczenia Zgodności

Rozwiń