Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

25-04-2018 16:56

Raport bieżący nr 14/2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku (dalej: „ZWZA”).

1. Lisala sp. z o.o. - 230.930.856 akcji uprawniających na ZWZA do 70,56% głosów i stanowiących 55,96% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK - 41.262.000 akcji uprawniających na ZWZA do 12,61% głosów i stanowiących 10,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 51.000.000 akcji uprawniających na ZWZA do 15,58% głosów i stanowiących 12,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).