Raport bieżący nr 2/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

17-01-2017 16:04

Raport bieżący nr 2/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - w dniu 29/05/2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - w dniu 27/11/2017 r.

Raport półroczny

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - w dniu 27/09/2017 r.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2016 r. - w dniu 25/04/2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. - w dniu 25/04/2017 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).