Raport bieżący nr 24/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

06-07-2017 13:06

Raport bieżący nr 24/2017

Rejestracja obligacji serii E w KDPW

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Uchwałą Nr 434/17 z dnia 5 lipca 2017 r. postanowił zarejestrować, z dniem 6 lipca 2017 r., w depozycie papierów wartościowych 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii E spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o terminie wykupu w dniu 6 lipca 2021 r., emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/04/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 czerwca 2017 r. oraz nadać im kod PLECHPS00217.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).