Raport bieżący nr 14/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

31-01-2018 17:07

Raport bieżący nr 3/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - w dniu 29/05/2018 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - w dniu 27/11/2018 r.

Raport półroczny

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - w dniu 10/09/2018 r.

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 r. - w dniu 23/03/2018 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r. - w dniu 23/03/2018 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).