Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

10-10-2017 14:59

Raport bieżący nr 41/2017

Powołanie osób zarządzających

Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołała Mikołaja Martynuskę oraz Waldemara Olbryka na członków Zarządu - na okres wspólnej kadencji Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Mikołaja Martynuskę, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Waldemara Olbryka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zawodowe CV powołanych osób zarządzających znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
CV - Mikołaj Martynuska 
CV - Waldemar Olbryk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).