Raport bieżący nr 43/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

12-10-2017 16:54

Raport bieżący nr 43/2017

Rejestracja obligacji serii F w KDPW

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  Uchwała Nr 688/17 z dnia 11 października 2017 r. postanowił zarejestrować w dniu 13 października 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii F spółki ECHO INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 2/04/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2017 r., oraz oznaczyć je kodem PLECHPS00233.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).