Raport bieżący nr 14/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

30-11-2017 17:33

Raport bieżący nr 62/2017

Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ( dalej: Spółka; Emitent ) informuje, iż:

I. w ramach podpisanego z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld PLN (patrz RB nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011r.), Spółka wyemitowała w dniu 30 listopada 2017 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 150 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 30 listopada 2021 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

II. dodatkowo, w dniu 29 listopada 2017 r., Emitent nabył 32.100 sztuk obligacji własnych notowanych na rynku Catalyst pod serią ECN0418 (ISIN PLECHPS00191). Podstawą prawną nabycia obligacji jest uchwała Zarządu zatwierdzająca nabycie obligacji w celu ich dalszego umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1. 004,37 złotych. Nabycie obligacji nastąpiło w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).