Wybrane dane finansowe - Echo Investment

English

Wybrane dane finansowe

  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. PLN

 

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

Przychody operacyjne

621 862 480 075 586 055 577 364 517 371

Zysk operacyjny

274 785 604 697 911 059 652 903 510 486

Zysk (strata) brutto

363 355 189 634 677 679 447 049 322 517

Zysk (strata) netto

312 164 387 704 514 087 404 307 331 158

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-276 124 139 700 167 189 98 186 218 913

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-46 243 2 377 383 -578 888 -365 589 66 622

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

362 342 -2 701 738 873 416 287 948 -242 736

Przepływy pieniężne netto razem

39 975 -184 655 461 717 20 545 42 799

Aktywa razem

3 879 391 3 364 158 8 388 951 6 548 654 6 164 022

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 587 750 1 528 260 3 663 596 3 152 634 2 765 438

Zobowiązania długoterminowe

1 042 903 770 351 3 775 442 2 875 668 2 146 802

Zobowiązania krótkoterminowe

972 661 863 910 689 682 441 386 1 228 218

Liczba akcji

412 690 582 412 690 580 412 690 580 412 690 580 412 690 580

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,76 0,94 1,25 0,98 0,80

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

3,86 3,70 8,88 7,64 6,70