Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
22.04.2021
Raport bieżący nr 13/2021
Raport bieżący nr 13/2021

Zamknięcie transakcji pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A.

Nawiązując do raportów bieżących nr 4/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. oraz 12/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Zarząd spółki ECHO Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji z dnia 17 lutego 2021 r. („Umowa Przedwstępna”), Emitent zawarł z Panią Dorotą Jarodzką-Śródką, Panem Kazimierzem Śródką oraz Panem Rafałem Jarodzkim („Sprzedający”) przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Udziały DKR”) oraz wszystkich akcji w spółce DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Akcje DKR”) („Umowa”), wskutek czego nabył bezpośrednio Udziały DKR oraz Akcje DKR, i w ten sposób nabył pośrednio pakiet 16.945.487 akcji, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21.039.375 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około 65,99% ogółu głosów w Archicom S.A. („Archicom”) – spółce publicznej, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynku podstawowym. Zgodnie z ustaleniami stron poczynionymi w Umowie Przedwstępnej, z zakresu transakcji wyłączona została spółka Archicom Polska S.A., spółka zależna Archicom prowadząca działalność deweloperską poza obszarem miasta Wrocław i przyległych gmin, oraz spółka Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., spółka zależna Archicom prowadząca działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych (łącznie „Transakcja”).

Dodatkowo, działając w wykonaniu Umowy Przedwstępnej, w dniu 21 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 188.000.000 zł, oprocentowanych według rocznej stopy oprocentowania w wysokości 5% („Obligacje”). Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Cena Obligacji była równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostały zaproponowane do nabycia Sprzedającym, którzy przyjęli propozycje nabycia i zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przydziału Obligacji, Obligacje zostały nabyte przez Sprzedających. Emisja nie podlegała wymogowi sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 22 października 2024 r. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez ASO Catalyst i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z warunkami emisji odpowiadającymi dotychczasowym emisjom obligacji emitowanym przez Emitenta.

Cena za Udziały DKR i Akcje DKR wyniosła łącznie 428.611.000 zł („Cena DKR”). Część Ceny DKR w kwocie równej łącznej wartości nominalnej Obligacji została zapłacona poprzez potrącenie ze zobowiązaniem Sprzedających do zapłaty ceny emisyjnej za Obligacje.

Zamknięcie Transakcji poprzedziła restrukturyzacja grupy kapitałowej Archicom, obejmująca w szczególności:

  1. sprzedaż na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego wszystkich akcji przysługujących Archicom w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., będącej spółką prowadzącą działalność deweloperską w szczególności na terenie miast Krakowa, Łodzi, Poznania i Trójmiasta, to jest poza kluczowym obszarem działalności grupy Archicom, obejmującym miasto Wrocław i przyległe gminy, za cenę łączną cenę 131.000.000 zł („Cena Archicom Polska”), płatną w dwóch ratach, gdzie:
    1. pierwsza rata (w kwocie 77.500.000 zł) została zapłacona w dniu zamknięcia Transakcji, częściowo poprzez przeniesienie na Archicom części Obligacji (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37.000.000 zł), w pozostałej zaś części przez przekaz do Archicom świadczenia Emitenta względem Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Rafała Jarodzkiego w związku z zapłatą Ceny DKR; oraz
    2. druga rata, w kwocie 53.500.000 zł, powiększona o odsetki narosłe od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty drugiej raty, według rocznej stopy oprocentowania równej 5%, płatna będzie w terminie do 15 czerwca 2023 r.;
  2. sprzedaż na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Kazimierza Śródki wszystkich udziałów przysługujących (pośrednio) Archicom w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienie przez Archicom (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., spółki projektowej świadczącej usługi architektoniczne i projektowe na rzecz spółek z grupy Archicom, z tytułu których to transakcji (sprzedaż i wystąpienie) Archicom otrzymał łączne wynagrodzenie w kwocie 2.400.000 zł; oraz
  3. sprzedaż przez DKR Investment sp. z o.o. 2.132.964 akcji w kapitale zakładowym Archicom, stanowiących łącznie 8,31% kapitału zakładowego Archicom, uprawniających łącznie do 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Archicom, stanowiących łącznie około 13,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Archicom („Pozostałe Akcje Sprzedających”) na rzecz DKRA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („DKRA”), której wspólnikami są Pani Dorota Jarodzka-Śródka oraz Pan Rafał Jarodzki („Wspólnicy DKRA”). Sprzedaż nastąpiła poza rynkiem regulowanym na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 r., która to transakcja została rozliczona w tej samej dacie.

Ponadto, w związku z Transakcją, Emitent i Wspólnicy DKRA zawarli umowę opcji, na podstawie której Emitent uprawniony będzie nabyć lub wskazać podmiot, który nabędzie, w terminie do dnia 15 marca 2023 r. od Wspólników DKRA wszystkie udziały w kapitale zakładowym DKRA, która posiada Pozostałe Akcje Sprzedających, zasadniczo na takich samych warunkach jak nabycie Udziałów DKR i Akcji DKR dokonane w ramach Transakcji, przy czym wynagrodzenie z tytułu takiego nabycia będzie powiększone o kwotę odsetek narosłych od dnia 15 marca 2021 r. do dnia wykonania umowy opcji, liczonych według rocznej stopy oprocentowania równej 6%. W przypadku, gdy Emitent nie skorzysta z uprawnienia wskazanego w opcji kupna, na podstawie umowy opcji Wspólnikom DKRA przysługiwała będzie opcja sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym DKRA na rzecz Emitenta.

Wraz z nabyciem Udziałów DKR i Akcji DKR przez Emitenta rezygnacja Pana Waldemara Jana Olbryka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta stała się skuteczna (patrz raport bieżący Emitenta nr 9/2021 z dnia 15 marca 2021 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne, §5 pkt 4 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem