Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN

ESG

Wszystko, co robimy, ma wpływ na nas i naszą Planetę. Dlatego w Grupie Echo Investment wprowadzamy zmiany, aby żyło i pracowało się nam jeszcze lepiej.

Od 2020 roku przygotowujemy raporty zrównoważonego rozwoju, w których podsumowujemy nasz postęp w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Opracowaliśmy ambitną strategię ESG Grupy Echo-Archicom do roku 2030. Koncentrujemy się w niej na ograniczeniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej budynków, minimalizowaniu ich wpływu na środowisko naturalne i bioróżnorodność oraz wzmocnieniu kultury korporacyjnej.

Kamienie milowe ESG w Grupie Echo Investment

2020

Rozpoczynamy raportowanie ESG i informacji niefinansowych.

2021

Publikujemy pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Echo Investment (za 2020 r.).

2022

Publikujemy drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju Echo Investment (za 2021 r.), w którym:

  • policzyliśmy nasz wpływ na polską gospodarkę.

2023

Publikujemy trzeci Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Echo Investment (za 2022 r.), w którym:

  • skonsolidowaliśmy dane całej naszej Grupy,
  • poinformowaliśmy o ujawnieniach taksonomicznych,
  • policzyliśmy ślad węglowy w zakresie 1 i 2.

Ogłaszamy ambitną Strategię ESG Grupy Echo-Archicom 2030.

01.

Dla planety

Współtworzymy zrównoważone miasta i przestrzenie. Dążymy do tego, aby nasze projekty powstawały na terenach już zurbanizowanych, które mają odpowiednią infrastrukturę i zapewniają komfort funkcjonowania w mieście. Dbamy, aby każda inwestycja poprawiała bioróżnorodność w okolicy.

Rozpoczęliśmy proces ograniczenia emisji CO2 w naszych biurach oraz w projektach, które budujemy, aby w 2030 roku były one neutralnie węglowo eksploatowane. Promujemy energię odnawialną, zużywając ją zarówno na własne potrzeby, jak i w budynkach, z których korzystają inni.

W realizacji naszych celów wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do dekarbonizacji, zero-emisyjności budynków, dalszego zwiększania roli zieleni w inwestycjach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast.

01.

Dla planety

Przeciwdziałamy rozlewaniu się miast

2022

51%

powierzchni naszych projektów w budowie i przygotowaniu przypada na wielofunkcyjne projekty „destinations”

Towarowa 22

najbardziej atrakcyjna lokalizacja w sercu warszawskiej Woli

Browary Warszawskie

z tytułem najlepszej miejskiej rewitalizacji na świecie – MAPIC Awards 2022

Ogrody Anny, łódzka Fuzja

z wyróżnieniem „Zaprojektowane Po Ludzku. Miasto bardziej wspólne”

Nasza ambicja do 2030

100%

naszych projektów biurowych i mieszkaniowych będziemy realizować w granicach miast

90%

zakupionych gruntów pod inwestycje będzie terenami poprzednio zurbanizowanymi

50%

inwestycji w budowie i przygotowaniu będzie powstawało w ramach projektów „destinations”

Redukujemy emisje CO2

2022

4 874 320 kg CO2

całkowita emisja w zakresie 1 i 2 zakres 1
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych.

zakres 2 (market base)
Emisje pośrednie grupy powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej, przede wszystkim na potrzeby własnych siedzib, a także wynikające z opłat za prąd i ogrzewanie niewynajętych powierzchni w gotowych budynkach biurowych będących własnością Grupy, lub które już zostały sprzedane, ale na Grupie ciąży obowiązek ponoszenia takich opłat.

7 275,10 kg CO2

przypadło na jednego pracownika i współpracownika

9,84 kg CO2

przypadło na 1 m2 naszych projektów deweloperskich w budowie i w użytkowaniu

3 496 kg CO2

przypadało na 1 mln przychodu Grupy Echo Investment

Nasza ambicja do 2030

Wszystkie nowe budynki Grupy będą zeroemisyjne na etapie eksploatacji (biurowe i mieszkaniowe)

Korzystamy z zielonej i odnawialnej energii

2022

45%

energii elektrycznej zużytej przez Grupę Echo Investment we własnych biurach w Kielcach, Wrocławiu i Warszawie, pochodziło ze źródeł odnawialnych

77%

energii elektrycznej zużytej w biurach elastycznych CitySpace CitySpace
Jeden z największych operatorów biur elastycznych w Polsce, należący do grupy Echo Investment.
pochodziło ze źródeł odnawialnych

Nasza ambicja do 2030

100%

energii dostarczanej do naszych własnych biur, budynków biurowych i handlowych, wszystkich lokalizacji CitySpace oraz na nasze place budów będzie pochodziło z OZE

Chronimy miejską zieleń

2022

312

posadzonych drzew o wysokiej wartości przyrodniczej

2

drzewa posadziliśmy w miejsce każdego wyciętego

2,21

tyle razy większa była wartość ekologiczna drzew nasadzonych w porównaniu do wyciętych

Nasza ambicja do 2030

min. 2

nowe nasadzenia, które zastąpią każde wycięte drzewo - taki poziom chcemy utrzymać

02.

Dla ludzi

Jesteśmy dobrym, sprawiedliwym i stabilnym pracodawcą. Cenimy kompetencje naszych pracowników, chcemy korzystać z ich potencjału, dawać szanse rozwoju, a także zapewniać im przestrzeń do realizowania się poza pracą. Bierzemy odpowiedzialność za wszystkich ludzi, którzy pracują w naszych biurach, jak również na naszych budowach: za ich bezpieczeństwo, zdrowie i wellbeing.

W realizacji naszych celów wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do zapewnienia swoim pracownikom równych szans rozwoju, równowagi wynagrodzeń między płciami i maksymalizacji bezpieczeństwa na budowach.

Stawiamy również na zaufanie, zdrowie i komfort naszych klientów. Punktem wyjścia do budowania relacji z klientem jest dla nas koncentracja na jego potrzebach, co daje nam gwarancję, że miejsca do życia, pracy i wypoczynku, które projektujemy, w pełni na nie odpowiadają.

02.

Dla ludzi

Stawiamy na stabilne miejsce pracy

2022

607

pracowników zatrudniamy na podstawie umów o pracę

  • 57% - kobiety
  • 43% - mężczyźni

58

awansów

  • 41% - kobiety
  • 59% - mężczyźni

14 dni

średnia liczba niewykorzystanych dni urlopu na osobę

6 lat

przeciętny staż pracy
w naszej Grupie

85%

naszych pracowników i współpracowników wzięło udział w programie rozmów rozwojowych, podsumowując swoje osiągnięcia i dzieląc się wizją swojej zawodowej przyszłości w organizacji

Nasza ambicja do 2030

maksymalnie 5% różnicy w wynagrodzeniach między płciami na podobnych stanowiskach i zakresach odpowiedzialności

średnia liczba niewykorzystanych dni urlopu na osobę na koniec roku spadnie do 10

Dbamy o bezpieczeństwo

2022

0

wypadków śmiertelnych na naszych budowach

74

szkolenia BHP dla 925 pracowników na budowach

2

budowy otrzymały nagrodę PIP w konkursie „Buduj bezpiecznie” za wysokie standardy BHP oraz dobre praktyki stosowane w procesie realizacji

249

pracowników naszych podwykonawców nagrodziliśmy za odpowiedzialną postawę w zakresie BHP

Nasza ambicja do 2030

zero wypadków śmiertelnych na naszych budowach

wdrożenie wysokich standardów zaplecza socjalnego na budowach

zmierzenie i zwiększenie satysfakcji pracowników budowlanych

Tworzymy miejsca dobre do życia

Certyfikat Eko Echo

nasz autorski standard zrównoważonego budynku mieszkaniowego, w którym certyfikujemy wybrane osiedla

Echo Residential by Archicom

jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce dbający o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Buduje miejsca, nie tylko mieszkania, do życia dla ludzi o różnych potrzebach i pragnieniach

2022

305

aplikacji Blue Bolt
(w drzwiach wejściowych i windach)

280

wieszaków na rowery

23

stacje ładowania pojazdów elektrycznych

18

punktów Pakomatic

3

paczkomaty

1

punkt mobilności Echo Share

1300

mieszkań wyposażyliśmy w system inteligentnego domu „smart home”

1

ubraniomat (urządzenie do zbiórki używanej odzieży)

Tworzymy miejsca dobre do pracy

Certyfikat BREEAM

wszystkie inwestycje biurowe certyfikujemy w międzynarodowym systemie środowiskowym BREEAM

Elastyczne, zielone i komfortowe

CitySpace - jeden z największych operatorów biur serwisowanych w Polsce tworzy doskonale zaprojektowane miejsca do pracy z myślą o spełnianiu potrzeb pracownika i jego bezpieczeństwie, a także z poszanowaniem środowiska

2022

WELL Health and Safety

wprowadziliśmy nowy certyfikat, który koncentruje się na pięciu głównych obszarach podnoszących bezpieczeństwo oraz jakość pracy użytkowników naszych budynków: procedurach dezynfekcji i sprzątania, planach gotowości w sytuacjach awaryjnych, dostępności opieki zdrowotnej, wysokiej jakości wody i powietrza wewnętrznego oraz zaangażowaniu interesariuszy.

100%

lokalizacji CitySpace w biurowcach najwyższej klasy A z certyfikatem BREEAM

03.

Dla interesariuszy

Etyka, przestrzeganie prawa i maksymalna przejrzystość to wartości, które bezpośrednio wpływają na postrzeganie Grupy wśród interesariuszy. Dzięki poszanowaniu podstawowych wartości, wypracowaliśmy sobie na rynku znakomitą markę.

Zamierzamy dalej rozwijać wysokie standardy ładu korporacyjnego i zarządzania w codziennej pracy. Wiemy, że biznesowy sukces w średniej i długiej perspektywie jest dla nas możliwy tylko wtedy, kiedy codziennie działamy w oparciu o etykę wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych.

W naszych celach dla interesariuszy wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do przejrzystych, równych i najwyższych standardów zarządzania.

03.

Dla interesariuszy

Kodeks Postępowania

najważniejszy dokument w Grupie Echo Investment, który jasno określa nasze normy etyczne oraz wyraźnie wskazuje, jakie wartości stanowią fundament naszej działalności, jakiego postępowania wymagamy od siebie, jak traktujemy naszych partnerów oraz innych interesariuszy

Dążymy do równości i dywersyfikacji w organach Grupy

2022

reprezentacja kobiet w Zarządzie Echo Investment wyniosła 20%, w Zarządzie Archicom – 25%, w Radach Nadzorczych udział kobiet wyniósł odpowiednio: 12% i 16%

Nasza ambicja do 2030

proporcja kobiet i mężczyzn w Zarządach i Radach Nadzorczych obu spółek będzie w granicach 45-55%

Promujemy kulturę etyki

2022

100%

pracowników i współpracowników Grupy Echo Investment zapoznało się z naszymi politykami i procedurami antykorupcyjnymi

80%

pracowników i współpracowników Grupy przeszło szkolenie z etyki i zdało egzamin

100%

partnerów biznesowych odbyło szkolenie dotyczące przeciwdziałania korupcji

100%

znaczących kontraktów podpisywanych z wykonawcami zawierało oświadczenie o konieczności przestrzegania zapisów naszego Kodeksu Postępowania

Nasza ambicja do 2030

promowanie kultury etycznej wewnątrz organizacji poprzez regularne działania komunikacyjne i szkolenia etyczne

zgodność z Dobrymi Praktykami GPW – coroczna analiza możliwości ograniczenia liczby odstępstw

kształtowanie świadomości ESG w Zarządach i Radach Nadzorczych

Dbamy o zrównoważony łańcuch dostaw

2022

100%

kontrahentów zadeklarowało działanie zgodne z naszym Kodeksem Postępowania, w tym także przestrzeganie kwestii praw człowieka i praw pracowniczych

100%

znaczących umów podpisaliśmy z firmami polskimi lub zagranicznymi z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce

Nasza ambicja do 2030

Wzmocnienie promowania kultury etycznej wśród naszych kontrahentów przez regularne weryfikowanie zgodności ich działań z naszym Kodeksem Postępowania, w tym pod kątem przestrzegania kwestii praw człowieka i praw pracowniczych

Aktualności ESG

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem