Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN

ESG

Wszystko, co robimy, ma wpływ na nas i naszą Planetę. Dlatego w Grupie Echo Investment wprowadzamy zmiany, aby żyło i pracowało się nam jeszcze lepiej.

Opracowaliśmy ambitną strategię ESG Grupy Echo-Archicom do roku 2030. Koncentrujemy się w niej na ograniczeniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej budynków, minimalizowaniu ich wpływu na środowisko naturalne i bioróżnorodność oraz wzmacnianiu kultury korporacyjnej.

Od 2020 roku przygotowujemy raporty zrównoważonego rozwoju, w których podsumowujemy nasz postęp w osiąganiu strategicznych celów.

Jesteśmy zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Koncentrujemy się na tych, na które nasza działalność biznesowa może mieć największy wpływ. Wspólnie z naszymi pracownikami, klientami, partnerami w łańcuchu dostaw i społeczeństwem podejmujemy zdecydowane działania dla planety, dla ludzi i dla interesariuszy. Współpraca jest kluczem do zdobywania wiedzy, budowania potencjału i poszerzania zrozumienia dla wdrażania zrównoważonego biznesu. Poniżej znajdują się główne cele SDG, w które mamy największy wkład.

Kamienie milowe ESG w Grupie Echo Investment

2024

Publikujemy czwarty raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Echo Investment (za 2023 rok), w którym:

 • skonsolidowaliśmy dane dla całej Grupy
 • policzyliśmy ślad węglowy dla wszystkich trzez zakresów zgodnie z Protokołem GHG
 • Opracowaliśmy raport zgodnie z nową Dyrektywą CSRD i Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

2023

Publikujemy trzeci Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Echo Investment (za 2022 r.), w którym:

 • skonsolidowaliśmy dane całej naszej Grupy,
 • poinformowaliśmy o ujawnieniach taksonomicznych,
 • policzyliśmy ślad węglowy w zakresie 1 i 2.

Ogłaszamy ambitną Strategię ESG Grupy Echo-Archicom 2030.

2022

Publikujemy drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju Echo Investment (za 2021 r.), w którym:

 • policzyliśmy nasz wpływ na polską gospodarkę.

2021

Publikujemy pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Echo Investment (za 2020 r.).

2020

Rozpoczynamy raportowanie ESG i informacji niefinansowych.

01.

Dla planety

Współtworzymy zrównoważone miasta i przestrzenie. Dążymy do tego, aby nasze projekty powstawały na terenach już zurbanizowanych, które mają odpowiednią infrastrukturę i zapewniają komfort funkcjonowania w mieście. Dbamy, aby każda inwestycja poprawiała bioróżnorodność w okolicy.

Rozpoczęliśmy proces ograniczenia emisji CO2 w naszych biurach oraz w projektach, które budujemy, aby w 2030 roku były one neutralnie węglowo eksploatowane. Promujemy energię odnawialną, zużywając ją zarówno na własne potrzeby, jak i w budynkach, z których korzystają inni.

W realizacji naszych celów wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do dekarbonizacji, zero-emisyjności budynków, dalszego zwiększania roli zieleni w inwestycjach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast.

 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 3
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 6
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 7
Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 9
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 11
Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 13
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 15
Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
01.

Dla planety

Redukujemy emisję CO2

2023

81 808 750 kg CO2

całkowita emisja w zakresie 1, 2 i 3 (market-based) Zakres 1
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych.

Zakres 2
Emisje pośrednie Grupy powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej, przede wszystkim na potrzeby własnych siedzib, a także wynikające z opłat za prąd i ogrzewanie niewynajętych powierzchni w gotowych budynkach biurowych będących własnością Grupy lub które już zostały sprzedane, ale na Grupie ciąży obowiązek ponoszenia takich opłat.

Zakres 3
Emisje pośrednie Grupy zostały policzone dla niżej wymienionych kategorii:
• Kategoria 1: Zakupione towary i usługi
• Kategoria 2: Dobra kapitałowe
• Kategoria 3: Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
• Kategoria 5: Odpady powstałe w wyniku działalności
• Kategoria 6: Podróże służbowe
• Kategoria 7: Dojazdy pracowników do pracy
• Kategoria 13: Downstream - wynajęte aktywa

129 649,36 kg CO2

emisja z zakresu 1, 2 i 3 przypadająca na jednego pracownika i współpracownika

143,75 kg CO2

przypadało na 1m2 naszych projektów deweloperskich w budowie i użytkowaniu

51 998 kg CO2

przypadało na 1 mln przychodu Grupy Echo Investment

Nasza ambicja do 2030

Wszystkie nowe budynki Grupy będą zeroemisyjne na etapie eksploatacji (biurowe i mieszkaniowe)

Korzystamy z zielonej i odnawialnej energii

2023

62%

energii elektrycznej zużytej przez Grupę Echo Investment na potrzeby własne, pochodziło ze źródeł odnawialnych

Nasza ambicja do 2030

100%

energii dostarczanej do naszych własnych biur, budynków biurowych i handlowych, wszystkich lokalizacji CitySpace oraz na nasze place budów będzie pochodziło z OZE

Chronimy miejską zieleń

2023

428

posadzonych drzew o wysokiej wartości przyrodniczej

2,07

współczynnik drzew posadzonych do wyciętych

1,71

tyle razy większa była wartość ekologiczna drzew nasadzonych w porównaniu do wyciętych

Nasza ambicja do 2030

min. 2

nowe nasadzenia, które zastąpią każde wycięte drzewo - taki poziom chcemy utrzymać

02.

Dla ludzi

Jesteśmy dobrym, sprawiedliwym i stabilnym pracodawcą. Cenimy kompetencje naszych pracowników, chcemy korzystać z ich potencjału, dawać szanse rozwoju, a także zapewniać im przestrzeń do realizowania się poza pracą. Bierzemy odpowiedzialność za wszystkich ludzi, którzy pracują w naszych biurach, jak również na naszych budowach: za ich bezpieczeństwo, zdrowie i wellbeing.

W realizacji naszych celów wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do zapewnienia swoim pracownikom równych szans rozwoju, równowagi wynagrodzeń między płciami i maksymalizacji bezpieczeństwa na budowach.

Stawiamy również na zaufanie, zdrowie i komfort naszych klientów. Punktem wyjścia do budowania relacji z klientem jest dla nas koncentracja na jego potrzebach, co daje nam gwarancję, że miejsca do życia, pracy i wypoczynku, które projektujemy, w pełni na nie odpowiadają.

 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 3
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 5
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 8
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 10
Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
02.

Dla ludzi

Dążymy do równości i dywersyfikacji w organach Grupy

2023

reprezentacja kobiet w Zarządzie Echo Investment wyniosła 20%, w Zarządzie Archicom – 25%, w Radach Nadzorczych udział kobiet wyniósł odpowiednio: 12% i 14%

Nasza ambicja do 2030

proporcja kobiet i mężczyzn w Zarządach i Radach Nadzorczych obu spółek będzie w granicach 45-55%

Stawiamy na stabilne miejsce pracy

2023

550

pracowników zatrudniamy na podstawie umów o pracę

 • 58% - kobiety
 • 42% - mężczyźni

88

awansów

 • 68% - kobiety
 • 32% - mężczyźni

13 dni

średnia liczba niewykorzystanych dni urlopu na osobę

6 lat

przeciętny staż pracy
w naszej Grupie

99%

pracowników własnych Grupy, którzy wzięli udział w rozmowach rozwojowych, podsumowując swoje osiągniecia i dzieląc się wizją swojej zawodowej przyszłości w organizacji

Nasza ambicja do 2030

maksymalnie 5% różnicy w wynagrodzeniach między płciami na podobnych stanowiskach i zakresach odpowiedzialności

średnia liczba niewykorzystanych dni urlopu na osobę na koniec roku spadnie do 10

Dbamy o bezpieczeństwo

2023

1

wypadek śmiertelny na naszych budowach

44

szkolenia BHP dla 898 pracowników na budowach Grupy Echo Investment

2

budowy otrzymały nagrodę PIP w konkursie „Buduj bezpiecznie” za wysokie standardy BHP oraz dobre praktyki stosowane w procesie realizacji

180

pracowników naszych podwykonawców nagrodziliśmy za odpowiedzialną postawę w zakresie BHP

Nasza ambicja do 2030

zero wypadków śmiertelnych na naszych budowach

wdrożenie wysokich standardów zaplecza socjalnego na budowach

zmierzenie i zwiększenie satysfakcji pracowników budowlanych

Przeciwdziałamy rozlewaniu się miast

2023

40%

powierzchni naszych projektów w budowie i przygotowaniu przypada na wielofunkcyjne projekty „destinations”

Towarowa 22 w Warszawie

Browary Warszawskie

Fuzja w Łodzi

Nasza ambicja do 2030

100%

naszych projektów biurowych i mieszkaniowych będziemy realizować w granicach miast

90%

zakupionych gruntów pod inwestycje będzie terenami poprzednio zurbanizowanymi

50%

inwestycji w budowie i przygotowaniu będzie powstawało w ramach projektów „destinations”

Tworzymy miejsca dobre do życia

Certyfikat Eko Echo

nasz autorski standard zrównoważonego budynku mieszkaniowego, w którym certyfikujemy wybrane osiedla

Echo Residential by Archicom

jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce dbający o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Buduje miejsca, nie tylko mieszkania, do życia dla ludzi o różnych potrzebach i pragnieniach

2023

327

aplikacji Blue Bolt
(w drzwiach wejściowych i windach)

691

wieszaków i 112 stojaków na rowery 2 stajce naprawy rowerów

33

stacje ładowania pojazdów elektrycznych

21

punktów Pakomatic

3

paczkomaty

1

punkt mobilności Echo Share

2349

mieszkań wyposażyliśmy w system inteligentnego domu „smart home”

1

ubraniomat (urządzenie do zbiórki używanej odzieży)

icon

1

boisko

icon

2

systemy odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z wykorzystaniem do podlewania osiedlowej zieleni

icon

1

osiedlowa książkodzielnia

Tworzymy miejsca dobre do pracy

Certyfikat BREEAM

wszystkie inwestycje biurowe certyfikujemy w międzynarodowym systemie środowiskowym BREEAM

Elastyczne, zielone i komfortowe

CitySpace - jeden z największych operatorów biur serwisowanych w Polsce tworzy doskonale zaprojektowane miejsca do pracy z myślą o spełnianiu potrzeb pracownika i jego bezpieczeństwie, a także z poszanowaniem środowiska

2023

WELL Health and Safety

wprowadziliśmy nowy certyfikat, który koncentruje się na pięciu głównych obszarach podnoszących bezpieczeństwo oraz jakość pracy użytkowników naszych budynków: procedurach dezynfekcji i sprzątania, planach gotowości w sytuacjach awaryjnych, dostępności opieki zdrowotnej, wysokiej jakości wody i powietrza wewnętrznego oraz zaangażowaniu interesariuszy.

100%

lokalizacji CitySpace w biurowcach najwyższej klasy A z certyfikatem BREEAM

03.

Dla interesariuszy

Etyka, przestrzeganie prawa i maksymalna przejrzystość to wartości, które bezpośrednio wpływają na postrzeganie Grupy wśród interesariuszy. Dzięki poszanowaniu podstawowych wartości, wypracowaliśmy sobie na rynku znakomitą markę.

Zamierzamy dalej rozwijać wysokie standardy ładu korporacyjnego i zarządzania w codziennej pracy. Wiemy, że biznesowy sukces w średniej i długiej perspektywie jest dla nas możliwy tylko wtedy, kiedy codziennie działamy w oparciu o etykę wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych.

W naszych celach dla interesariuszy wspiera nas rozpisana na etapy mapa drogowa prowadząca Grupę do przejrzystych, równych i najwyższych standardów zarządzania.

 Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 5
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 8
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 10
Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 16
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
03.

Dla interesariuszy

Kodeks Postępowania

najważniejszy dokument w Grupie Echo Investment, który jasno określa nasze normy etyczne oraz wyraźnie wskazuje, jakie wartości stanowią fundament naszej działalności, jakiego postępowania wymagamy od siebie, jak traktujemy naszych partnerów oraz innych interesariuszy

Promujemy kulturę etyki

2023

100%

pracowników i współpracowników Grupy Echo Investment zapoznało się z naszymi politykami i procedurami antykorupcyjnymi

97%

pracowników i współpracowników Grupy przeszło szkolenie z etyki i zdało egzamin

100%

znaczących kontraktów podpisywanych z wykonawcami zawierało oświadczenie o konieczności przestrzegania zapisów naszego Kodeksu Postępowania

Nasza ambicja do 2030

promowanie kultury etycznej wewnątrz organizacji poprzez regularne działania komunikacyjne i szkolenia etyczne

zgodność z Dobrymi Praktykami GPW – coroczna analiza możliwości ograniczenia liczby odstępstw

kształtowanie świadomości ESG w Zarządach i Radach Nadzorczych

Dbamy o zrównoważony łańcuch dostaw

2023

100%

kontrahentów zadeklarowało działanie zgodne z naszym Kodeksem Postępowania, w tym także przestrzeganie kwestii praw człowieka i praw pracowniczych

100%

znaczących umów podpisaliśmy z firmami polskimi lub zagranicznymi z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce

Nasza ambicja do 2030

Wzmocnienie promowania kultury etycznej wśród naszych kontrahentów przez regularne weryfikowanie zgodności ich działań z naszym Kodeksem Postępowania, w tym pod kątem przestrzegania kwestii praw człowieka i praw pracowniczych

Kontakt

Anna Strożek Manager ds. ESG i komunikacji giełdowej

Łukasz Porębski Starszy specjalista ds. ESG i raportowania giełdowego

Aktualności ESG

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem