Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
Kariera
Przyjazna rekrutacja
Benefity i szkolenia
Poznaj naszą historię!
Polityka różnorodności

Działamy na jednym z najbardziej wymagających rynków pracy w Polsce, dlatego zarządzamy organizacją koncentrując się na różnorodności i otwartości. Wynika to głównie z dużego zróżnicowania ludzi, którzy dla nas pracują i którzy decydują się do nas dołączyć.

Nasi pracownicy stale dzielą się umiejętnościami i wiedzą, aby osiągać najlepsze wyniki, bez względu na to czym i gdzie się zajmują. Budujemy kulturę współpracy, bo to ona daje nam siłę i pozwala osiągać sukcesy. Rozwijamy otwartą, integrującą kulturę pracy, doceniając wkład wszystkich pracowników. Wierzymy, że każdy dzieli się z nami swoim wyjątkowym sposobem patrzenia na świat, talentami i doświadczeniem, a także własnym podejściem i pasją w pracy.

Prowadzenie skomplikowanych inwestycji w całej Polsce wymaga zespołu o zróżnicowanych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach. Dlatego zatrudniamy ludzi z różnych środowisk, bez względu na ich rasę, płeć, wiek, status społeczny, religię, orientację seksualną, poglądy polityczne, niepełnosprawności czy stan cywilny. Przewidujemy zmiany zachodzące w społeczeństwie, które wpływają również na naszych pracowników. Wierzymy jednak, że możemy być jeszcze lepsi. Dlatego m.in. dbamy o zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach wpływających na kierunek rozwoju naszej organizacji. Wśród naszych pracowników, również na wyższych szczeblach, są ludzie kilku narodowości. Staramy się o większe zróżnicowanie i otwartość organizacji, ale ostateczne decyzje o zatrudnieniu danej osoby podejmujemy w oparciu o jej umiejętności, ponieważ naszym priorytetem jest zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych. Zasady powoływania organów Spółki reguluje natomiast Statut i Kodeks spółek handlowych.

Rozwiń Zwiń
Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które zbiera Echo Investment S.A. z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, ("Echo Investment" lub "my") jako administrator danych osobowych, co dzieje się z tymi informacjami, a także jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja@echo.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które zbiera Echo Investment S.A. z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, ("Echo Investment" lub "my") jako administrator danych osobowych, co dzieje się z tymi informacjami, a także jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja@echo.com.pl

W celu prowadzenia swojej działalności, Echo Investment zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o naszych przyszłych, obecnych i byłych pracownikach oraz osobach współpracujących w ramach umów prawa cywilnego.

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

dlaczego i w jaki sposób Echo Investment gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz

jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Co pokrywa polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez nas danych osobowych („przetwarzanie") na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych kandydatów do pracy w Echo Investment („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

3.1 Dane Kandydatów

3.1.1 Obowiązkowe dane Kandydatów

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

W przypadku Kandydatów niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną.

3.1.2 Pozostałe dane zbierane od Kandydatów

Przy okazji wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego (np. w systemie eRecruiter) lub papierowego kwestionariusza osobowego używanego przez Echo Investment, mogą Państwo również podać inne dane osobowe, takie jak np. data urodzenia czy stan cywilny. Podanie tych danych przez Kandydatów jest całkowicie dobrowolne, może się jednak przyczynić do lepszego poznania przez Echo Investment Państwa kandydatury.

3.1.3 Dane zbierane z innych źródeł

Echo Investment może również zbierać dane osobowe pośrednio od podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne lub agencji zatrudnienia, a także portali internetowych umożliwiających kontakt pomiędzy pracodawcami a kandydatami do pracy, jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. wyrazili Państwo zgodę na przesłanie Państwa kandydatury do Echo Investment). Pozyskując takie informacje, Echo Investment nie będzie nadmiernie ingerował w prywatność Kandydata, ograniczy się jedynie do danych osobowych z obszaru zawodowego oraz będzie przetwarzał takie dane jedynie w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

Od podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne możemy otrzymywać dane, o których mowa w punkcie 3.1.1 oraz 3.1.2.

3.1.4 Dane wrażliwe

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące zdrowia lub stopnia niepełnosprawności.

Takie kategorie danych będą szczególnie chronione przez Echo Investment. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy, np. do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;

b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak składanie raportów lub informacji do odpowiednich urzędów (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (np. art. 221 Kodeksu pracy);

c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Echo Investment i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

spełnianie naszych celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej;

ustalanie lub dochodzenie przez Echo Investment roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

środki powzięte w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);

d) w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych

Szczególne kategorie danych osobowych (tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) mogą być przetwarzane przez Echo Investment jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

4.3 Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

4.4 Cel przetwarzania danych

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. W szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów w celu:

podejmowania działań rekrutacyjnych;

przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;

zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą;

przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Echo Investment w stosunku do Kandydatów.

5. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy Echo Investment uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?

6.1 Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

1) agencje rekrutacyjne, świadczące m.in. usługi selekcji kandydatur i ich prezentacji według wskazanych przez Echo Investment kryteriów;

2) podmioty przygotowujące i prowadzące badania psychologiczne w procesach rekrutacyjnych;

3) dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych;

4) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;

5) doradcy prawni lub podatkowi;

6) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;

7) spółki powiązane z Echo Investment – jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

8) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Echo Investment obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Echo Investment; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez Echo Investment przez okres wynoszący do 2 lat.

Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

8.1 Przysługujące prawa

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Echo Investment. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo również prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. Echo Investment niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Echo Investment uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

d) sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Echo Investment;

e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Echo Investment w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Echo Investment i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Echo Investment będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej http://www.echo.com.pl/rodo/formularz-kontaktowy/.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Echo Investment przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Echo Investment, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego). Zachęcamy Kandydatów do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

Rozwiń Zwiń
Kogo szukamy?
Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem