Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
Polityka Prywatności

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które zamierzają udzielić lub udzieliły Echo Investment S.A. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (dalej „Państwo”).

Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS, a także w sposób inny i z wykorzystaniem innych środków, niż wyżej wymienione (tzw. „marketing tradycyjny”).

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

  • Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, posiadająca numer NIP: 6570230912 oraz REGON: 290463755, o kapitale zakładowym w wysokości 20.634.529,10 zł, w całości wpłaconym (dalej „Echo”);
  • Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, posiadająca numer NIP: 8982100870 oraz REGON: 020371028, o kapitale zakładowym w wysokości 256.703.430,00 zł, w całości wpłaconym (dalej „Archicom”);

(dalej „Administratorzy”, „Administrator”);

Administratorzy częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego i w tym zakresie dochodzi do współadministrowania przez nich Państwa danymi. W tabeli znajdującej się w dalszej części niniejszej informacji wskazano wspólne cele i środki przetwarzania Państwa danych przez Administratorów w związku z marketingiem bezpośrednim.

Administratorzy, w ramach współadministrowania Państwa danymi, nie wyznaczyli wspólnego punktu kontaktowego ani wspólnego inspektora danych osobowych, jednakże przysługujące Państwu prawa wynikające ze wspólnego przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wykonywać wedle własnego wyboru wobec każdego z Administratorów, kierując stosowne pismo na adres siedziby dowolnego Administratora lub poprzez stosowny formularz kontaktowy lub drogą mailową.

Istotne postanowienia umowy o współadministrowanie dostępne są pod adresem www: echo.com.pl/download,1697,umowa-o-wspoladministrowaniu-echo-archicom.pdf

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); na tej podstawie Administratorzy mogą prowadzić działania marketingowe z wykorzystaniem innych środków, niż poczta elektroniczna, telefoniczne połączenia przychodzące lub wiadomości SMS/MMS (tzw. „marketing tradycyjny” – np. programy lojalnościowe czy wysyłanie okazjonalnych upominków, kartek świątecznych, informacji marketingowych lub handlowych, ulotek, folderów, itp. na adres korespondencyjny pocztą tradycyjną).  Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Administrator zanalizował ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych osobowych. Przykładami takich ”uzasadnionych interesów” jest wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych.

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
b) dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali nieruchomości, portali społecznościowych.

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług Grupy Echo – Archicom, to jest:

a) Echo oraz podmiotów powiązanych z Echo, wchodzących w skład Grupy Echo, których aktualna lista znajduje się na stronie echo.com.pl/s,119,lista-spolek-zaleznych.html, oraz
b) Archicom oraz podmiotów powiązanych z Archicom, wchodzących w skład Grupy Archicom, których aktualna lista znajduje się na stronie: archicom.pl/lista-deweloperow

5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej albo bezpośrednio od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak:

a) portale nieruchomościowe np. www.rynekpierwotny.pl, www.gratka.pl, www.otodom.pl);
b) portale społecznościowe (np. Facebook);
c) osoby fizyczne w związku z programem poleceń.

6. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:

a) pośrednikom finansowym, w szczególności Expander Advisors Sp. z o.o. lub NOTUS Finanse S.A.;
b) podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT dedykowanymi działalności marketingowej (np. system CRM, system Marketing Automation);
c) dostawcom usług w chmurze;
d) podmiotom obsługującym call center;
e) naszym Zaufanym Partnerom, z którymi współpracujemy w celu zwiększenia atrakcyjności i poszerzenia oferty naszych produktów i usług lub uczynienia ich bardziej komplementarnymi (np. Echo  Smart, Pakiety wykończeniowe, Eksperci finansowi) – ale tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę.

Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
Marketing bezpośredni Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratorów Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres  pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
Marketing oparty o pliki cookies Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratorów Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Profilowanie marketingowe Profilowanie klientów dla celów marketingowych Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
Analizy danych Analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów do Państwa potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach. Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym. Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
Rozliczanie działań Zaufanych Partnerów Rozliczanie efektów działań Zaufanych Partnerów Administratorów w ramach oferowanych przez nich produktów i usług powiązanych z produktami i usługami Administratorów. Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.

7. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane będą regularnie usuwane wraz z momentem cofnięcia zgody;

8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

9. Przysługuje Państwu:
    • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
    • prawo do żądania sprostowania danych,
    • prawo do żądania usunięcia danych,
    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
    • prawo do żądania przenoszenia danych,
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień:

a) kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub
b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej echo.com.pl/s,120,formularz-kontaktowy.html lub
c) kierując żądanie pod adres e-mail: abi@archicom.pl

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

12. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć.

Profilowanie jest stosowanym przez Administratora procesem automatycznego przetwarzania dotyczących Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, adres zamieszkania czy preferencje co do określonych produktów lub usług, których marketing Administrator prowadzi. Proces ten służy do zbudowania Państwa profilu oraz analizy tego profilu.

W związku z uczestnictwem przez Państwa w akcjach promocyjnych inwestycji realizowanych przez Administratora i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem, Państwa dane osobowe są profilowane na potrzeby marketingu. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora produktów lub usług do Państwa potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną.

Do celów profilowania Administrator wykorzystuje dane, o których mowa w punkcie 3 powyżej, tj. zarówno dane przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące, przykładowo, Państwa aktywności na stronie internetowej określonej inwestycji, zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. portalu Facebook. Administrator zapewnia, aby pozyskiwanie i wykorzystywanie takich danych odbywało się bez nadmiernej ingerencji w Państwa prywatność.

Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Państwa lub personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom lub grupom osób przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być przekazane określone komunikaty reklamowe dostosowane do ich wieku lub płci.

Ponadto, mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Administratora podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Administrator wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania podjętych w ten sposób decyzji.

13. Podczas Państwa aktywności na stronie internetowej Administratora www.echo.com.pl przypisywane są Państwu identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa tożsamość.

Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies określa dokument „Polityka Cookies”, z którym mogą się Państwo zapoznać pod adresem echo.com.pl/s,118,polityka-prywatnosci.html

14. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 11 sierpnia 2023 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem