Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
01.01.2021
Regulamin konkursu fotograficznego 25 lat Echo Investment „Jak współtworzymy polskie miasta”
Regulamin konkursu fotograficznego 25 lat Echo Investment „Jak współtworzymy polskie miasta”

Regulamin konkursu fotograficznego 25 lat Echo Investment „Jak współtworzymy polskie miasta”

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego 25 lat Echo Investment „Jak współtworzymy polskie miasta” zwanego dalej Konkursem jest Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, aleja Solidarności 36, 25-323 Kielce wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000007025, NIP: 6570230912, REGON: 290463755, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, na profilu firmowym Echo Investment pod adresem: https://www.facebook.com/echoinvestment, zwanym dalej Profilem.

 

 1. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez polubienie (odznaczenie przycisku tzw. „Like”) postu z zadaniem konkursowym. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzany przez serwis Facebook, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

 

 1. Czas przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w okresie od 12.07.2021 do 13.08.2021 r. do godziny 23:59.

 

 1. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają aktywne konta w serwisie Facebook, zwane dalej Uczestnikami. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu: Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781, ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do:
 1. przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestników wymogów Regulaminu, komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Uczestnika),
 2. archiwizacji przebiegu Loterii, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora).

 

 1. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy.

 

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs, bądź do zakończenia postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących danych osobowych – jeśli nie zakończyły się one przed upływem tego okresu.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, podmioty świadczące usługi hostingowe i telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe przewozowe lub kurierskie, firmy marketingowe, banki, podmioty obsługujące Organizatora prawnie i księgowo, jak też pod względem bezpieczeństwa danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, w szczególności urzędy skarbowe, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. Zasady udziału w Konkursie:
 1. w dniu 12.07.2021 roku na Profilu zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym; w celu zgłoszenia udziału w Konkursie, należy w komentarzu do konkursowego postu zamieścić zdjęcie przedstawiające projekt zrealizowany przez Organizatora, tj. Echo Investment S.A., które najlepiej pokazuje, jak budynki zrealizowane przez Organizatora współtworzą polskie miasta, zwane dalej Zdjęciem, przy czym:
 1. Zdjęcie może zostać wykonane telefonem lub aparatem,
 2. Zdjęcie może zostać wykonane w czasie aktualnym lub może to być zdjęcie historyczne,
 3. Zdjęcie musi być oryginalne, a jego samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
 4. Uczestnikowi przysługiwać muszą wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia,
 5. Zdjęcie nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, w tym w zdjęciu nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa,
 6. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć już wcześniej rozpowszechnionych lub zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub konkursów,
 7. zgłoszony przez Uczestnika komentarz do Konkursu powinien być wolny od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych lub wulgarnych,
 8. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
 1. zgłoszeń poprzez umieszczenie komentarza można dodawać do piątku, tj. 13.08.2021 r. do godziny 23:59;
 2. zgłoszenia konkursowe umieszczane pod innymi postami na Profilu lub zamieszczane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową;
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych zawierających za każdym razem inne zdjęcie.
 4. Organizator ma prawo usunąć komentarze przesyłane przez Uczestników Konkursu, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre imię osób trzecich, Organizatora Konkursu, inne podmioty lub osoby fizyczne.
 5. na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Zdjęć, zwanych dalej Utworami, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania nagrody w Konkursie, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorialnego oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu ‐ wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono ‐ wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej ‐ publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także publikacja lub inne udostępnianie we wszelkich środkach publicznego lub niepublicznego przekazu, w tym zwłaszcza w Internecie, mediach społecznościowych, telewizji, radio, prasie, katalogach, bazach danych, materiałach informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w mediach społecznościowych prowadzonych dla marki Echo (Facebook, Instagram, inne strony internetowe).

W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 6) powyżej, zdobywca nagrody w Konkursie zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Zdobywca nagrody w Konkursie zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska zdobywcy nagrody w Konkursie jako autora Utworu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa nagrodzonego Zdjęcia lub wymaganych dla jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, zdobywca nagrody w Konkursie na żądanie Organizatora zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia zdobywcy nagrody z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu lub wydaniu nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do nagrody przez takiego zdobywcę albo odpowiednio zażądać zwrotu nagrody oraz innych roszczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, zwaną dalej Komisją Konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu: Komisja Konkursowa w dniu 18.08.2021 r. o godzinie 9.00 spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń konkursowych wyłoni trzech laureatów Konkursu. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność i atrakcyjność Zdjęć. Nagrody będą przyznane tym Uczestnikom, których Zdjęcia w ocenie Komisji są najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne. Nagrodę 1. zdobędzie ten Uczestnik, którego Zdjęcie zostanie uznane za najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne. Nagrody 2. i 3. zdobędą ci Uczestnicy, których Zdjęcia będą uznane za dobre, ciekawe i oryginalne odpowiednio w drugiej i trzeciej kolejności.

 

 1. Nagrody w Konkursie:
 1. Nagroda 1.: w postaci weekendu w Browarach Warszawskich (adres: Haberbuscha i Schielego, 00-864 Warszawa) o wartości 1.200 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 133 zł, tj. łączna wartość nagrody wynosi 1.333 zł, uprawniającego do skorzystania w terminie do dnia 31.12.2021 r z następujących świadczeń:
 1. pokrycie przez Organizatora kosztu dojazdu do Warszawy z innego polskiego miasta za pomocą jednego spośród wymienionych środków transportu: pociąg lub autokar.
 2. zaproszenie na ekskluzywną kolację degustacyjną w Browarach Warszawskich dla 2 osób (voucher o wartości 300 zł)
 3. voucher do skorzystania z produktów cukierni Deseo w Warszawie, przy ul. Krochmalnej 59 o wartości 100 zł,
 4. nocleg w hotelu Hilton Warsaw City w pokoju dwuosobowym w standardzie King Deluxe Corner Room ze śniadaniem;
 1. Nagroda 2.: nagroda rzeczowa w postaci profesjonalnego stabilizatora marki Moza AirCross 2 Black o wartości 1.000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 111 zł, tj. łączna wartość nagrody wynosi 1.111 zł;
 2. Nagroda 3.: nagroda rzeczowa w postaci aparatu fotograficznego marki FUJIFILM Instax Square SQ1 w kolorze Kreda biały o wartości 520 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 58 zł, tj. łączna wartość nagrody wynosi 578 zł.
 3. Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od nagrody w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.
 5. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu: Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie społecznościom Facebook, tj. poprzez przesłanie tzw. wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. W zawiadomieniu Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) danych koniecznych do wydania przez Organizatora nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego, oświadczenia informującego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowych danych w terminie do 31 sierpnia 2021 roku, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imienia oraz pierwszej litery nazwiska na Profilu.

 

 1. Wydanie nagród Zwycięzcom: Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, przy czym Nagroda 1. może zostać przekazana również w postaci vouchera/voucherów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 1. Reklamacje: Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 14.09.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Echo Investment, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Reklamacja powinna zawierać dopisek nazwy Konkursu fotograficznego: 25 lat Echo Investment „Jak współtworzymy polskie miasta”. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu, reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e‐mail).
 3. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Postanowienia końcowe: Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na Profilu.
 2. Organizator ostrzega, że korzystanie z Profilu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in. ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie oraz ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem