Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
15.06.2022
Raport bieżący Nr 33/2022
Raport bieżący Nr 33/2022

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021

 

§ 1. Podział zysku--------------------------------------------------------------------------------

 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: ----------------------------------------------------
   1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27. 841.670,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); ------------------------------
   2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 153.742.185,39 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa złote, 39/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 181.583.856,08 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 08/100), tj. 44 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); ---------------------------------------------
   3. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (Zaliczka Dywidendowa); ---------------------------------------------------
   4. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową
    w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 22 grosze
    na jedną akcję Spółki; -----
   5. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (Dzień Pozostałej Części Dywidendy); ----------------------------------------------
   6. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy
    na dzień 26 lipca 2022 r. (Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy). --------------------------------------------------

§2. Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem